I Sejlsport & Kajakafdelingen går det godt, bortset fra et kedeligt tyveri

Flot ser det ud med den nye udbygning

RIB båden uden motor. Et kedeligt syn

Opdateret 29. oktober 2017

Af Ivar Brochorst Christensen
Foto: Jan Kofoed Nielsen og Brian Lüthje

Siden sidst er der sket meget på vores nye byggegrund i Kastrup. Den er blevet hegnet helt ind, og der er lagt fliser på hele det nye stykke.

Der er også lagt an til halvtag over vores RIB, der fremover kommer til at stå under tag, hvilket er godt, da den så ikke bliver fyldt af regnvand.
Der er også ved at bliver gjort klar til halvtag i den anden ende af den nye grund, hvor kajakker og joller skal ligge tørt og godt.

Mange af klubbens medlemmer har nu efter vinterens teoretiske undervisning været til den praktiske prøve til duelighedsbeviset og bestået. Det er herligt og vil fremover betyde, at vores både vil blive godt benyttet.

Tillykke til alle, der kom igennem nåleøjet.

Desværre var der indbrud i klubhuset i forrige uge, hvor motoren fra RIB´en og noget værktøj blev stjålet. For at kunne stjæle motoren, måtte tyvene ødelægge hækken på RIB´en, der har fået en stor skade efter tyveriet.

Den er nu blevet takseret og kørt på værft i Dragør. Det forlyder i skrivende stund, at motoren er fundet sammen med meget andet tyvegods. Hvis ikke den er skadet, vil det være rart at få den igen, da den er meget fin og velfungerende.

Husk, at I altid på hjemmesiden www.politiidraet.dk, under Sejlsport- og Kajakafdelingen kan få et indtryk af, hvad der sker i afdelingen.


 

 

Sejlsport & Kajakafdelingen er fortsat i stor fremgang

Formand, Brian Lüthje byder velkommen ved standerhejsningen

Udbygningen på nabogrunden er godt igang

Opdateret 10. juli 2017

Frida kommet i vandet, udbygningen af klubgrunden godt i gang, standerhejsning afviklet og ny lækker RIB klar til brug m.v…

Af Ivar Brochorst Christensen
Foto: Jan Kofoed Nielsen og Ivar Brochorst Christensen

Den 16. maj havde vi standerhejsning, og sæsonen blev for alvor skudt i gang.
Det var som sædvanligt i klubhuset, og der var mødt mange op til grillede pølser, øl og vand.
Formanden bød de mange fremmødte velkommen og ønskede en god eftermiddag/aften.

Selvom det ikke umiddelbart kan ses og føles på vejret, er det sommer, og hvad der dertil hører af aktiviteter. Frida er kommet godt i vandet, og er her i begyndelsen af juli på feriesejlads med en familie.

Kajakkerne bliver også flittigt benyttet her i sommerperioden, og der er hele tiden mulighed for at komme ud med enten Steen eller Henrik på træningsture.

Alle deltagerne i vinterens navigationskurs, der gik til den teoretiske eksamen, bestod, og vi har nu ca. 20 medlemmer, der skal øve og til eksamen i den praktiske prøve til duelighedsbeviset.

Vi har haft nogle svære udfordringer med vores RIB og i erkendelse af, at vi nok aldrig ville få den på toppen igen, besluttede bestyrelsen, at der skulle investeres i en ny, da vi ikke kan undvære en brugbar RIB.
Dels som følgebåd, båd til øvelsessejlads, eksamen til den praktiske prøve og til brug for de medlemmer i klubben, der er godkendt til at bruge den til familieudflugt.

Den nye er nu klar til brug, og den var i vandet for første gang i går (3. juli). Brian, Jacob og Ivar tog jomfruturen, og den sejler meget fint og stabilt.
Det bliver godt at komme i gang med træningsturene.

Udbygningen af nabogrunden er godt i gang. Brian vil samle arbejdsomme medlemmer på onsdage, så der kan blive sat hegn op og lavet porte til den nye RIB.

Det bliver godt med mere plads i og omkring klubhuset.

Husk, at I altid på hjemmesiden www.politiidraet.dk under Sejlsport- og Kajakafdelingen kan få et indtryk af, hvad der sker i afdelingen.


 

Info om Sejlsport- & Kajakafdelingen

Afdelingsformand, Brian Lüthje

Opdateret 10. juli 2015

Afdelingen består i øjeblikket af en 28 fods sejlbåd, otte havkajakker og en kapkajak.
Vi har bygget et klubhus, som ligger på Kastrup Havn på adressen Kastrup Strandpark 14 i Kastrup.
I klubhuset har vi vores kajakker liggende. Sejlbåden ligger ligeledes i Kastrup Havn tæt ved klubhuset.

Afdelingen optager både medlemmer indenfor og udenfor politiet. Man skal dog være medlem af PI København, for at være medlem af vores afdeling.
Medlemskab af vores afdeling koster 40 kr. om måneden.

Der er kajaktræning med henblik på frigivelse hver mandag. Deltagelse skal ske efter aftale med vores kajakinstruktør.
Når man er frigivet til at ro på egen hånd, kan man frit benytte kajakkerne under hensyn til afdelingens gældende regler.

Der er træning med sejlbåden tirsdag. Dette skal ske efter aftale med vores sejlinstruktør. For at blive frigivet til at sejle sejlbåden på egen hånd, skal man have duelighedsbevis, samt være godkendt af vores instruktør.

Udover den ugentlige kajak- og sejlbådstræning afholder vi flere årlige sociale arrangementer, som standerhejsning og en tur til Flakfortet. 

Kontakt
Ved generelle spørgsmål til afdelingen, kontakt da formanden, Brian Lüthje på e-mail blu007@politi.dk

Ved henvendelse angående indmeldelse i afdelingen skriv til kasserer, Lotte Møller-Lind på e-mail lotte.lind1@gmail.com

Ved spørgsmål angående Frida, vores sejlbåd, kontakt da vores Kølbådsansvarlig, Jan Kofoed på e-mail benteogjan@gmail.com

Ved spørgsmål angående vores kajakker, kontakt da vores kajakansvarlig, Daniel Navntoft på e-mail Daniel_b_n@hotmail.com

Afdelingen har ingen egen hjemmeside.


 

Sejlsport- & Kajakafdelingens årsberetning for året 2016

Opdateret 19. januar 2017

Af Brian Lüthje,
formand

Ved udgangen af 2015 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:

Formand, Brian Lüthje
Næstformand, Jan Kofoed Nielsen
Kasserer, Lotte Møller-Lind
Sekretær, Ivar Brochorst Christensen
Bestyrelsesmedlemmer, Nikolai Lenchler og Daniel Navntoft                                                       

Det årlige medlemsmøde blev afholdt den 160316, der var fremmødt 30 medlemmer.
Forsamlingen valgte ovennævnte medlemmer til bestyrelsen.

År 2016 har været et godt år for afdelingen. Vi er nu godt 100 medlemmer, og der er stadig stor interesse fra potentielle nye medlemmer.

Som opfølgning på sidste års visioner har oprustningen af afdelingen været en succes, og vi har stadig en stor forespørgsel om medlemskab.
Vores planer om udvidelse med joller samt ekstra kajakker har vi delvis fået gennemført.
Vi har afholdt Åbent Hus arrangement, ligesom vi åbnede muligheden for lukkede arrangementer for andre PI-afdelinger eller mindre specialafdelinger i Københavns Politi.
Vores instruktør-team har igen arbejdet ihærdigt for klubbens medlemmer.

Vores klubhus er nu begyndt at fungere godt, og det har i årets løb været flittigt benyttet til forskellige arrangementer, herunder også af social karakter, hvilket er en fornøjelse at se for klubbens bestyrelse.
Vores tanker vedrørende oprydning, lægge benyttet udstyr på plads og holde orden på klubbens effekter mv. har bestyrelsen kasseret, da klubbens medlemmer har forstået at tage del i ansvaret for dette. En stor tak til klubbens medlemmer.

Vi afholdt i foråret i samarbejde med PI-København et arrangement på tværs af alle afdelinger i PI, hvor vores kajakker og RIB blev benyttet under hele arrangementet. Vi benyttede ved samme lejlighed muligheden for træning til den praktiske uddannelse i forbindelse med duelighedsprøven. Samtidig havde vores faste grillmestre gang i grillen, og andre medlemmer havde medbragt hjemmelavede kager. En hyggelig og god dag, som vi gerne vil deltage i fremover.

Udover dette har vi afholdt enkelte aftenarrangementer, hvor andre afdelinger i PI-København havde mulighed for at stifte bekendtskab med kajakker og sejlads. Arrangementerne har været en succes og har givet nye medlemmer. En stor tak til de deltagende medlemmer.

Vores kajakker, som vi i løbet af sæsonen har udvidet, bliver flittigt brugt, og vi har i løbet af året fået frigivet en del medlemmer til at agere på egen hånd.
Klubbens mulighed for at uddele EPP 2 bevis har ligeledes været benyttet i årets løb. Det kræver dog en egenbetaling til udgifter i forbindelse med dette.
I sidste halvdel af sæsonen har Henrik M. Jacobsen været tovholder for faste onsdagssejladser. Alt i alt har det været en god sæson for klubben.
Vores instruktørteam har igen ydet et stort stykke arbejde, og de ser frem til flere udfordringer i 2017. En stor tak til instruktørerne for deres indsats i 2016.

Vores sejlbåd FRIDA er også blevet brugt flittigt i år, og vores kajakfolk er også begyndt at få interesse for sejlads med sejl. Vi har kørt uddannelse, og medlemmerne har kunnet bruge båden efter behov.
Båden er nu up to date og står i skrivende stund på landplads og blot venter på en ny sæson. En stor tak til vores bådansvarlige for deres indsats i 2016.

Sæsonens eneste minus er, at vores instruktør igennem mange år, Jørgen Lehd, har valgt at stoppe sit virke med udgangen af denne sæson. Jørgen har været med fra klubbens start og har ydet en formidabel indsats, herunder som bestyrelsesmedlem, formand og ikke mindst som instruktør og bådsmand for Frida.
Jørgen har valgt helt at hellige sig pensionisttilværelsen med de goder denne giver, men har dog truet med at starte op i kajak, hvilket Steen er advaret om.
TAK for din store indsats og seriøsitet for klubben.

Igen i år har et af klubbens mangeårige medlem tilbudt at afholde undervisning og eksamen til duelighedsbeviset. Undervisningen starter op i januar måned 2017 og denne gang sker det i samarbejde med Søværnet og SAS sejlklub.
Der vil i år være 47 tilmeldt, hvoraf de 26 kommer fra vores klub. Det er et uddannelsestilbud, som vi er meget glade for at kunne tilbyde vores medlemmer.
Underviseren, Michael Bager, er i det civile liv Orlogskaptajn og har dermed også rigeligt med kompetence til undervisningen. Den praktiske del af prøven kommer til at foregå i klubbens RIB i forlængelse af kurset, og forhåbentlig godt sejler vejr.
En stor tak til Michael Bager, samt klubbens øvrige involverede.

Som følge af vores store tilgang af nye medlemmer og nødvendigheden af mere udstyr ansøgte vi i sommers Taarnby Kommune om udvidelse af vores grund på Havnen i Kastrup. Afgørelsen faldt den 5. oktober 2016 og faldt ud til vores fordel således, at vi nu har fordoblet vores areal på havnen. 
Dette indebærer selvfølgelig, at vi skal til at indrette det ekstra stykke, så vi kan få alt bag lås og slå. Der skal sættes hegn op med stor skydelåge, og der skal lægges fliser på det nye stykke. Derudover skal det ”gamle” stakit tages ned.  Medlemmerne kommer selv til at forstå arbejdet her i vinter.

Efter flere forespørgsler er der blevet opstillet en mindre sauna, som er doneret af et medlem, P. From. Saunaen er opsat, så vores vinterroere og vinterbadere kan få varmen igen. Stor tak til Per From.

Vi har i de seneste år haft travlt og det regner vi med fortsætter i 2017. Vi har som tidligere nævnte planlagt for undervisning i duelighedsbevis, planer for den praktiske del i duelighedsprøven.
Vi starter op med sejlads og undervisning i vore nye laserjolle, samt selvfølgelig også i Frida. Vi vil fortsætte med vores arrangementer med åbent hus, Flakfort tur m.v.
Der vil fortsat være gang i kajakafdelingen, hvor vi fortsætter med ugentlig undervisning, ligesom vi fortsætter med en ugentlig trænings-/oplevelsestur for frigivne roere.
Vores nye RIB skal selvfølgelig også i brug, både undervisningsmæssigt, men også til hygge. 2017 er det også tid for maling af klubhuset og hegn, en lidt større opgave som klubbens medlemmer kan samles om. Der for uden er bestyrelsen åben for nye ideer/tiltag fra klubbens medlemmer.

Til sidst en stor tak til bestyrelsen for deres indsats i 2016.  
Vi glæder os til sæsonen 2017.


 

 

Sejlsport- & Kajakafdelingens årsberetning for året 2015

Redningsøvelse i Sejlsports- & Kajakafdelingen

Opdateret 14. januar 2016

Af Brian Lüthje,
Afdelingsformand

Ved udgangen af 2015 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:
Formand, Brian Lüthje
Næstformand, Jan Kofoed Nielsen
Kasserer, Lotte Møller-Lind
Sekretær, Ivar Brochorst Christensen
Bestyrelsesmedlemmer, Nikolai Lenchler og Daniel Navntoft

Det årlige medlemsmøde blev afholdt den 050315, og der var fremmødt 25 medlemmer.
Forsamlingen valgte ovennævnte medlemmer til bestyrelsen.

År 2015 har været et godt år for afdelingen. Vi er nu ca. 80 medlemmer og der er stadig stor interesse fra potentielle nye medlemmer.

Som opfølgning på sidste års visioner har oprustningen af afdelingen været en succes, og vi har stadig en stor forespørgsel om medlemskab.
Vores planer om udvidelse med joller samt ekstra kajakker har vi delvis fået gennemført.
Vi har afholdt Åbent Hus arrangement, ligesom vi åbnede muligheden for lukkede arrangementer for andre PI-afdelinger eller mindre specielafdelinger i Københavns Politi.

Vores instruktør-team har igen arbejdet ihærdigt for klubbens medlemmer.

Vores klubhus er nu begyndt at fungere godt, og det har i årets løb været flittigt benyttet til forskellige arrangementer, herunder også af social karakter, hvilket er en fornøjelse at se for klubbens bestyrelse.
Vores tanker vedrørende oprydning, lægge benyttet udstyr på plads og holde orden på klubbens effekter mv. har bestyrelsen kasseret, da klubbens medlemmer har forstået at tage del i ansvaret for dette.
En stor tak til klubbens medlemmer.

Vi afholdt i foråret Åbent Hus arrangement, igen med succes og det gav yderligere medlemmer til klubben. Både kajakker og vores sejlbåd Frida blev benyttet under hele arrangementet.
Samtidig havde vores faste grillmester gang i grillen, og andre medlemmer havde medbragt hjemmelavet kager. En hyggelig og god dag, som vi vil gentage.

Udover dette har vi afholdt flere aftenarrangementer, hvor andre afdelinger i PI-København havde mulighed for at stifte bekendtskab med kajakker og sejlads.
På forespørgsel åbnede vi også op for afdelinger i Københavns Politi, dog med den klausul, at det udelukkende var for at stifte bekendtskab med henholdsvis kajak- og sejlsport.
Arrangementerne har været en succes og har givet nye medlemmer. En stor tak til de deltagende medlemmer.

Vores kajakker, som vi i løbet af sæsonen har udvidet fra 6 til 9 stk., bliver flittigt brugt, og vi har i løbet af året fået frigivet en del medlemmer til at agere på egen hånd.
Klubbens mulighed for at uddele EPP 2 bevis har ligeledes været benyttet i årets løb. Det kræver dog en egenbetaling til udgifter i forbindelse med dette.
Vores instruktørteam har igen ydet et stort arbejde, og de ser frem til flere udfordringer i 2016. En stor tak til instruktørerne for deres indsats i 2015.

Vores sejlbåd FRIDA er også blevet brugt flittigt i år, og vores kajakfolk er også begyndt at få interesse for sejlads med sejl. Vi har kørt uddannelse, og medlemmerne har kunnet bruge båden efter behov.
Båden er nu up to date og står i skrivende stund på landplads, blot venter på en ny sæson.
En stor tak til vores bådansvarlige for deres indsats i 2015.

I efteråret gik bestyrelsen i gang med vores sidste vision for 2015. En udvidelse med indkøb af Lazerjoller, som er en enmandsjolle, som giver god mulighed for at lære at sejle, og hvor du mærker reaktionen ved mindste ændring.
Vi regner med at få jolle nr. 2 i løbet af vinteren, så de er klar til starten af sæsonen. Samtidig har vi sidst på året investeret i en følge/hygge/instruktørbåd med henblik på uddannelse og fornøjelse.
Båden er en Loadstar Rib med påhængsmotor og er placeret i klubhuset, hvor den står på en trailer. Der er ligeledes ophalervogn, så vi kan søsætte den fra kajakstedet.
Båden kan også trække vandski, Tube mv., samt bruges til en familierundtur i eksempelvis Københavns Havn.

Der vil være krav til benyttelse af båden. Disse krav er under udarbejdelse og vil ligge klar til sæsonstarten.

I løbet af efteråret har et af klubbens mangeårige medlem tilbudt at afholde undervisning og eksamen til duelighedsbeviset. Undervisningen starter op i januar måned 2015. Det er et uddannelsestilbud, som vi er meget glade for at kunne tilbyde vores medlemmer.
Underviseren er i det civile liv Orlogskaptajn og har dermed også rigeligt med kompetence til undervisningen. Samtidig arbejder vi ihærdigt på, at vi også kan tilbyde den praktiske undervisning/del i forlængelse af kurset.
En stor tak til vores medlem og underviser, samt klubbens involverede.

Vi har i de seneste år haft travlt, og det regner vi med fortsætter i 2016. Vi har som tidligere nævnte planlagt for undervisning i duelighedsbevis, planer for den praktiske del i duelighedsprøven.
Vi starter op med sejlads og undervisning i vores nye laserjolle, samt selvfølgelig også i Frida. Vi vil fortsætte med vores arrangementer med åbent hus, Flakforttur m.v.
Der vil fortsat være gang i kajakafdelingen, hvor vi fortsætter med ugentlig undervisning, ligesom vi planlægger for en ugentlig trænings-/oplevelsestur for frigivne roere.

Vores nye RIB skal selvfølgelig også i brug, både undervisningsmæssigt, men også til hygge. 2016 er det også tid for maling af klubhuset og hegn, en lidt større opgave som klubbens medlemmer kan samles om. Derfor uden er bestyrelsen åben for nye ideer/tiltag fra klubbens medlemmer.

Til sidst en stor tak til bestyrelsen for deres indsats i 2015.

Vi glæder os til sæsonen 2016.