Opdateret 23. oktober 2015

Indmeldelsesblanketten til PI-København ser ud som nedenstående.

Rekvirer indmeldelsesblanket klik på linket:

pi-kbh@politiidraet.dk 

Eller: Kopier hele indmeldelsesblanketten. Åbn et word dokument og sæt ind.
Nederst i blanketten klik på indstillinger for sæt ind og marker i bevar kildeformatering og man har nu en indmeldelsesblanket.

Gem den på eget drev, udfyld den og send den som en vedhæftet fil til Idrætskontoret på ovennævnte mailadresse.

Indmeldelsesblanket til Politiets Idrætsforening - København

Fulde navn + stilling

Cpr-nr.:

Gadenavn/nr.:

Postnr./By E-mail:

Privat tlf. Privat mobil:

PI-afdeling/er: Politimail:

Tjenestested: Tj.tlf. lok:

Civil: Evt. arb. tlf.
E-mail:

 

§ 3 MEDLEMSKAB:

3.1 Som medlemmer kan optages alle under Rigspolitichefen ansatte samt deres ægtefæller og børn

3.2 Medlemskab for de under § 3.1 kan fortsætte ud over pensionsalderen

3.3 Medlemmer, der ikke henhører under § 3.1 kan optages med den enkelte afdelings godkendelse. I tvivlstilfælde Kan optagelsen forelægges forretningsudvalget.

4.4 Foreningen optager ikke passive medlemmer.

 

§ 6 IND- OG UDMELDELSER:

6.1 Indmeldelse skal skriftligt ved at udfyldelse af foreningens indmeldelsesblanket

6.2 Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kontor. Ved udmeldelse skal eventuelt medlemskort tilbageleveres

6.3 Alle medlemmer kan ved henvendelse på foreningens kontor få udleveret et medlemskort

 

§ 7 KONTINGENT:

7.1 Foreningens hovedkontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling

7.2 En afdeling kan opkræve særkontingent udover foreningens hovedkontingent. Kun personer der er medlem af foreningen kan afkræves særkontingent

7.3 Hovedkontingent og særkontingent for alle ansatte med lønkonto under Rigspolitichefen tilbageholdes månedsvis i lønnen gennem særlige konti i sprogforbundet

7.4 Med hensyn til hovedkontingent meddeler foreningens kontor hver den 20. i en måned alle ind- og udmeldelser til Sprogforbundet, og der må påregnes 2 måneder inden det registreres på lønsedlen

7.5 Hovedkontingent og særkontingent for øvrige medlemmer opkræves via pengeinstitutternes betalingsservice og betales kvartalsvis forud

 

FOR GODKENDELSE OG BEKRÆFTELSE AF OVENSTÅENDE

 

_____________________________ ________________________________

DATO UNDERSKRIFT