Love for Politiets Idrætsforening

Opdateret 15. marts 2018

 

§ 1.      NAVN.

1.1.            Foreningens navn er Politiets Idrætsforening, København. Stiftet 12. januar 1920.

1.2.            Foreningens hjemsted er København.

§ 2.      FORMÅL.

2.1.            Det er foreningens formål at give medlemmerne lejlighed til at dyrke idræt under de bedst mulige forhold.

2.2.            Foreningen skal være tilsluttet DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND og skal i fornødent omfang søge optagelse i de respektive specialforbund under DANMARKS IDRÆTSFORBUND, DANSKE GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENINGER eller DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND.

2.3.            Bestyrelsen fastsætter hvilke idrætsgrene, der kan optages i foreningen.

§ 3.      MEDLEMSKAB.

3.1.            Som medlemmer kan optages alle under rigspolitichefen ansatte samt deres ægtefæller, samlevere og børn.

3.2.            Medlemskab for de under § 3.1 nævnte kan fortsætte ud over pensionsalderen.

3.3.            Medlemmer, der ikke henhører under § 3.1, kan optages med den enkelte afdelings godkendelse. I tvivlstilfælde kan optagelsen forelægges forretningsudvalget.

3.4.            Foreningen optager ikke passive medlemmer.

§ 4.      ÆRESMEDLEMMER.

4.1.            Personer, der har gjort en ganske særlig indsats for foreningen, kan udnævnes til æresmedlemmer, jf. vedtægterne.

§ 5.      ÆRESBEVISNINGER.

5.1.            Foreningens æresbevisninger uddeles efter gældende vedtægter.

§ 6.      IND- OG UDMELDELSER.

6.1.            Indmeldelse skal ske skriftligt ved udfyldelse af foreningens indmeldelsesblanket.

6.2.            Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kontor. Ved udmeldelse skal eventuelt medlemskort tilbageleveres.

6.3.            Alle medlemmer kan ved henvendelse på foreningens kontor få udleveret et medlemskort.

§ 7.      KONTINGENT.

7.1.            Foreningens hovedkontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling.

7.2.            En afdeling kan opkræve særkontingent udover foreningens hovedkontingent. Kun personer, der er medlem af foreningen, kan afkræves særkontingent.

7.3.            Hovedkontingent og særkontingent for alle ansatte med lønkonto under rigspolitichefen tilbageholdes månedsvis i lønnen gennem særlige konti i Sprogforbundet.

7.4.            Med hensyn til hovedkontingentet meddeler foreningens kontor hver den 20. i en måned alle ind- og udmeldelser til Sprogforbundet, og man må påregne 2 måneder, inden det registreres på lønsedlen.

7.5.            Hovedkontingent og særkontingent for øvrige medlemmer opkræves via penge-institutternes betalingsservice og betales kvartalsvis forud.

7.6.            Foreningens hovedkasserer har ansvaret for afregning af særkontingent med afdelingskassererne.

7.7.            Medlemmer, der i de seneste 10 år har været medlem af foreningen, kan – med forretningsudvalgets godkendelse - ved pensionsalderens indtræden blive hovedkontingentfri.

7.7.1          Politiskoleelever kan blive opdaget som medlem i PI-København og være kontingentfri så længe de er under uddannelse og modtager SU. Dette vedrører dog kun hovedkontingentet jf. § 7.1.

7.8.            Alle medlemmer skal betale hovedkontingent til foreningen. Jf. dog  § 7.7 og vedtægternes § 7.9.

7.9.            Unge under 18 år betaler halvt hovedkontingent.

§ 8.      SÆRKONTINGENT.

8.1.            Hver afdeling kan opkræve særkontingent, som skal vedtages på et medlemsmøde.

8.2.            Særkontingentet for alle ansatte med lønkonto under rigspolitichefen tilbageholdes månedsvis i lønnen gennem en konto, der oprettes af afdelingen i sprogforbundet.

8.3.            Særkontingent for øvrige medlemmer opkræves sammen med hovedkontingentet via foreningens kontor og betales forud.

8.4.            Afdelingsudvalget meddeler foreningens kontor enhver ændring i særkontingent.

§ 9.      MANGLENDE KONTINGENTBETALING.

9.1.      Når lønudbetaling og dermed tilbageholdelse af kontingent ophører, underretter foreningens kontor normalt vedkommende skriftligt om mulighederne for fortsat medlemskab.

9.2.            Når et medlem, hvis hoved- eller særkontingent ikke tilbageholdes i lønnen, står i restance og trods skriftlig opfordring fra afdelingskassereren undlader at betale, slettes vedkommende af foreningen, med mindre ganske særlige forhold gør sig gældende.

9.3.            Meddelelse om manglende betaling af kontingent kan indberettes til Danmarks Idrætsforbunds officielle organ, ligesom vedkommende underrettes skriftligt.

§ 10.    PLIGTER OG RETTIGHEDER.

10.1.                     Foreningens medlemmer er underkastet Danmarks Idrætsforbunds,      specialforbundenes, distriktforbundenes og Dansk Politiidrætsforbunds love m.v.

10.2.        Alle medlemmer er berettigede til deltagelse i samtlige afdelingers træning og konkurrencer. Jf. dog reglerne for særkontingent.

§ 11.    UDELUKKELSE og KARANTÆNE (FORENINGEN).

11.1.    Medlemmer, der overtræder foreningens love, specialafdelingernes regulativer og ordensbestemmelser, krænker foreningens anseelse eller udviser usportslig optræden, kan udelukkes eller idømmes karantæne for kortere eller længere tid. Afgørelse herom træffes af PI’s bestyrelse efter indstilling fra forretningsudvalget eller et afdelingsudvalg.

11.2.        Den udelukkede eller karantæneramte kan forlange sagen forelagt på førstkommende generalforsamling eller en i samme anledning ekstraordinært indkaldt generalforsamling.

            Udelukkelsen/karantænen kræver 2/3 stemmemajoritet.

11.3.    Ved overtrædelse af dopingloven følges Danmarks Idrætsforbunds regler.

11.4.    Der må aldrig foretages en udelukkelse eller gives karantæne, uden at den pågældende skriftligt har fået oplyst, at man påtænker dette og grunden hertil. Medlemmet skal til enhver tid have lejlighed til at udtale sig over for forretningsudvalget og bestyrelsen, og i givet fald på nævnte generalforsamling.

11.5.    Enhver af generalforsamlingen truffet afgørelse kan påankes til Dansk Politi-idrætsforbunds voldgiftsudvalg.

11.6.    Forslag eller begæring om genoptagelse skal behandles på den ordinære generalforsamling.

§ 12.    GENERALFORSAMLING.

12.1.    Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

12.2.    Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af 1. kvartal med følgende faste punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmeudvalg.
 3. Formandens beretning.
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 5. Fastsættelse af hovedkontingent for det kommende år.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg.
 8. Uddeling af æresbevisninger.
 9. Eventuelt.

12.3.        Ordinær generalforsamling indvarsles med 3 ugers varsel ved opslag på tjenestestederne, bekendtgørelse i Politiidræt og/eller på foreningens hjemmeside.

12.4.    Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Ved ekstraordinære generalforsamlinger, indvarslet efter medlemmernes begæring, kræves dog, at mindst halvdelen af underskriverne er til stede.

12.5.    Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal senest 14 dage forinden være formanden i hænde, og den specificerede dagsorden skal bekendtgøres på foreningens hjemmeside og ved opslag på tjenestestederne senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

12.6.    Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst ¼ af den samlede bestyrelse finder det nødvendigt, eller når mindst 1/10af medlemmerne med angivelse af dagsorden fremsætter skriftlig begæring derom.

Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel med skriftlig meddelelse til samtlige tjenestesteder samt bekendtgørelse på foreningens hjemmeside, og generalforsamlingen skal være afholdt senest 3 uger efter begæringens modtagelse.

12.7.    Afstemninger sker almindeligvis ved håndsoprækning, men skal dog foregå skriftligt, når mindst 10 medlemmer begærer det.

12.8.    Til lovændringer kræves 2/3 stemmemajoritet.

12.9.    Stemmeret har alle medlemmer, og den kan kun udøves ved personligt fremmøde.

12.10.  Afstemninger om udelukkelse af medlemmer skal foregå skriftligt.

12.11.    Et forslag af væsentlig økonomisk betydning for foreningen kan sendes til urafstemning såfremt 2/3 af bestyrelsen på forhånd begærer dette, eller såfremt 1/3 af de ved generalforsamlingen tilstedeværende stemmeberettigede begærer dette, inden forslaget kommer til afstemning.

12.12.  Urafstemningen skal være afsluttet inden 10 uger efter generalforsamlingen.

§ 13.    BESTYRELSEN.

13.1.    Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af et forretningsudvalg samt de respektive afdelingsformænd.

13.2.    Der afholdes årligt 3 bestyrelsesmøder.

13.3.    Formanden sammenkalder og leder bestyrelsesmøderne, der skal indvarsles med mindst 8 dages varsel og er beslutningsdygtige, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede.

13.4.    Formanden skal i øvrigt indkalde til bestyrelsesmøder, hvis mindst 2 medlemmer af  bestyrelsen skriftligt fremsætter ønske herom.

13.5.    I tilfælde af stemmelighed på bestyrelsesmøderne bortfalder forslaget.

13.6.        Ved bestyrelsesmøder kan en afdeling ved afbud fra afdelingsformanden sende en suppleant.

13.7.        Bestyrelsen kan løbende nedsætte ad hoc udvalg til varetagelse af særlige opgaver.

§ 14.    FORRETNINGSUDVALGET.

14.1.    Forretningsudvalget består af mindst 4 medlemmer: Formand, næstformand, hovedkasserer og  1 FU-medlem. Forretningsudvalget kan suppleres med yderligere medlemmer ved behov til særlige arrangementer.

14.2.    Kun polititjenestemænd og under rigspolitichefen ansatte, der er medlemmer af foreningen, kan vælges som forretningsudvalgsmedlemmer.

14.3.    Formanden, FU-medlemmet og eventuelle yderligere forretningsudvalgsmedlemmer afgår lige år. Næstformanden og hovedkassereren afgår ulige år.

14.4.    Valgene gælder for 2 år.

14.5.    Den daglige ledelse af foreningen varetages af forretningsudvalget, hvor mindst halvdelen af forretningsudvalgsmedlemmerne med deres underskrift kan tegne foreningen.

14.6.    Kandidater til forretningsudvalget foreslås på den ordinære generalforsamling. Foreslås der mere end én kandidat til en post, foretages skriftlig afstemning blandt de tilstedeværende medlemmer.

14.7.    Et medlem af forretningsudvalget kan ikke samtidig bestride en post som afdelingsformand, men kan dog fortsætte som afdelingsformand valgperioden ud.

14.8.    Kun medlemmer, der er til stede på generalforsamlingen, eller som til forslagsstilleren har givet skriftligt tilsagn, er valgbare til forretningsudvalget.

14.9.    Såfremt et forretningsudvalgsmedlem afgår i utide, kan bestyrelsen supplere forretningsudvalget med et nyt medlem indtil førstkommende generalforsamling, hvor den ledige post besættes for 1 eller 2 år, jf. § 14.3.

14.10.  Forretningsudvalget afholder af foreningens midler de fornødne administrations- og repræsentationsudgifter under ansvar over for bestyrelsen og generalforsamlingen.

14.11.  Forretningsudvalget skal føre en forhandlingsprotokol, der skal indeholde referat af samtlige generalforsamlinger, bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder.

§ 15.    REGNSKABSKONTROLLANTERNE.

15.1.    På den ordinære generalforsamling vælges 2 regnskabskontrollanter og 1 suppleant.

15.2.    Den ene regnskabskontrollant og suppleanten afgår de lige år, mens den anden regnskabskontrollant afgår de ulige år.

15.3.    Regnskabskontrollanterne gennemgår foreningens regnskab ved regnskabsårets afslutning.

15.4.    Regnskabskontrollanterne kan når som helst afholde likviditetskontrol.

15.5.    Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 16.    AFDELINGERNE.

16.1.    For hver idrætsgren, der dyrkes inden for foreningen, oprettes en afdeling til varetagelse af den pågældende idræts interesser. Beslægtede idrætsgrene kan dog samles under én afdeling.

16.2.    Afdelingen skal godkendes af bestyrelsen. Umiddelbart efter en ny afdelings godkendelse afholdes stiftende medlemsmøde.

16.3.    En afdelings højeste myndighed i interne anliggender er medlemsmødet.

16.4.    Inden for hver afdeling afholdes ordinært medlemsmøde – inden udgangen af 2. kvartal – med følgende faste punkter på dagsordenen: 

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmeudvalg.
 3. Formandens beretning.
 4. Kassererens beretning.
 5. Fastsættelse af afdelingens særkontingent. (Såfremt et sådant findes).
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg.
 8. Eventuelt.

16.5.    Ordinære medlemsmøder skal bekendtgøres på foreningens hjemmeside mindst 1 måned før afholdelse af disse.

16.6.    Afdelingen bør sikre sig, at medlemsmødet ikke afholdes samtidig med andre afdelingers medlemsmøde.

16.7.    Ekstraordinært medlemsmøde indvarsles skriftligt med 8 dages varsel af udvalget, når dette finder det nødvendigt, eller når mindst ¼af afdelingens medlemmer skriftligt begærer dette med angivelse af grund.

16.8.    Ethvert lovligt indkaldt medlemsmøde er beslutningsdygtigt. Ved ekstraordinære medlemsmøder indvarslet efter medlemmernes begæring kræves dog, at mindst halvdelen af underskriverne er til stede.

16.9.    Forslag, der ønskes behandlet, skal være afdelingsformanden i hænde senest 3 dage før mødet.

16.10.  Forslag på medlemsmøder afgøres, hvor intet andet er anført, ved simpel stemmemajoritet.

16.11.  Til vedtagelse og ændringer af vedtægter og regulativer (jf. § 18.6.) kræves altid 2/3 stemmemajoritet samt forretningsudvalgets godkendelse.

16.12.  Hvis en afdelings idrætslige aktivitetsniveau skønnes for lavt, eller der kun er få aktive medlemmer i afdelingen, kan foreningens bestyrelse træffe beslutning om afdelingens eventuelle nedlæggelse samt fordeling af afdelingens aktiver.

§ 17.    AFDELINGSUDVALG.

17.1.        Hver afdeling ledes af et udvalg på mindst 3 medlemmer, der vælges på det ordinære medlemsmøde af og blandt foreningens medlemmer.

17.2.   Medlemmer af foreningen, - ansatte under Rigspolitichefen, pensionerede polititjenestemænd samt civile medlemmer kan vælges som afdelingsformand. Såfremt formanden ikke er ansat under Rigspolitichefen, skal det tilstræbes, at der i bestyrelsen sidder mindst én ansat under Rigspolitichefen eller en pensioneret polititjenestemand.

17.3.    Formanden,  udvalgsmedlemmet og eventuelle andre menige udvalgsmedlemmer afgår de lige år. Næstformanden, kassereren og sekretæren afgår de ulige år.

17.4.    Valgene gælder for 2 år.

17.5.    Kun medlemmer, der er til stede på medlemsmødet, eller som til forslagsstilleren har givet skriftligt tilsagn, er valgbare.

17.6.    Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

17.7.    Afdelingsformanden kan ikke bestride kassererposten i sin afdeling, ligesom han ikke kan være formand for en anden afdeling.

17.8.    Såfremt et udvalgsmedlem afgår i utide, supplerer udvalget sig med et nyt medlem indtil førstkommende medlemsmøde, hvor den ledige post besættes ved valg. Jf. § 17.3.

17.9.    Afdelingsformanden sammenkalder og leder udvalgsmøderne, der er beslutningsdygtige, når mindst halvdelen af udvalget er til stede.

17.10.  Afdelingsformanden skal i øvrigt indkalde til udvalgsmøde, hvis mindst 2 medlemmer af udvalget skriftligt fremsætter ønske herom.

17.11.  I tilfælde af stemmelighed på udvalgsmøderne bortfalder forslaget.

§ 17 A AFDELINGSREGNSKABSKONTROLLANTER

17A. l. På det ordinære medlemsmøde vælges 2 regnskabskontrollanter og 1 suppleant.

17A.2. Den ene regnskabskontrollant og suppleanten afgår de lige år, mens den anden regnskabskontrollant afgår de ulige år.

17A.3. Regnskabskontrollanterne gennemgår afdelingens regnskab ved regnskabsårets afslutning.

17A.4. Regnskabskontrollanterne kan når som helst afholde likviditetskontrol.

17A.5. Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 18.    AFDELINGSUDVALGENES OPGAVER OG PLIGTER:

18.1.    Afdelingsudvalget skal føre og opbevare referat af samtlige udvalgs- og medlemsmøder.

18.2.    Afdelingsudvalgets kasserer er pligtig til at føre et løbende kasseregnskab efter hovedkassererens anvisning, samt fremsende kvartalsvist regnskab til foreningens hovedkasserer.

18.3.    Såfremt en afdelingskasserer ikke på betryggende måde varetager sine forpligtelser, kan forretningsudvalget anmode afdelingsformanden om at afsætte kassereren. I ganske særlige tilfælde kan forretningsudvalget selv afsætte kassereren.

18.4.    Afdelingsudvalget skal endvidere føre et medlemskartotek, der skal indeholde generalia på afdelingens aktive medlemmer, samt oplysning om betaling af eventuelt særkontingent og eventuel licensindbetaling. Er det ikke muligt at føre medlemskartotek, skal der føres deltagerlister over afdelingens arrangementer.

18.5.    Udvalget har pligt til at føre kontrol med, at afdelingens idrætsudøvere er medlemmer af foreningen.

18.6.    Den enkelte afdeling kan udforme egne vedtægter i overensstemmelse med foreningens love. Til fastsættelse af afdelingens idrætslige arbejde kan der udfærdiges regulativer. Vedtagelse af vedtægter og regulativer skal ske på afdelingens medlemsmøde. Jf. § 16.11.

18.7.    Hver afdeling fremsender senest 15. januar til foreningens kontor en skriftlig beretning for det foregående år samt – til foreningens hovedkasserer – regnskab over afdelingens samlede indtægter, udgifter og aktiver.

18.8.    Hver afdeling fremsender senest 1. december til foreningens hovedkasserer et budget over afdelingens forventede indtægter og udgifter i det kommende år. Hovedkassereren gennemgår sammen med de øvrige forretningsudvalgsmedlemmer budgettet med henblik på godkendelse.

18.9.    Foreningen hæfter ikke for afdelingens udgifter, med mindre disse forud har været forelagt for og er blevet godkendt af forretningsudvalget.

18.10.  Foreningens hovedkasserer og regnskabskontrollanter kan når som helst afholde likviditetskontrol. (Se § 15)

§ 19.    STÆVNER.

19.1.    Forretningsudvalget skal på forhånd orienteres om afholdelse af stævner.

19.2.    Alle stævner afholdes i foreningens navn.

§ 20.    STATIONS- OG AFDELINGSREPRÆSENTANTER.

20.1.    Til at varetage foreningens interesser vælges af/udpeges af og blandt medlemmerne ved hver organisatorisk enhed med egen startrettighed en idrætsrepræsentant.

§ 21.    FORENINGENS OPLØSNING.

21.1.    Foreningens opløsning kan kun ske på en i samme anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For opløsning kræves ¾ stemmemajoritet.

21.2.1  Ved foreningens opløsning tilfalder formue og øvrige ejendele Dansk Politi-idrætsforbund.

Endeligt godkendt på PI-Københavns generalforsamling den 26. marts 2010.

Godkendt på PI-Københavns generalforsamling den 29. marts 2012.

Redaktionel ændring godkendt til bestyrelsesmødet den 23. oktober 2012. 

Godkendt på PI-Københavns generalforsamling den 27. marts 2014.

Godkendt på PI-Københavns generalforsamling den 12. marts 2015.

Godkendt på PI-Københavns generalforsamling den 31. marts 2016

Godkendt på PI-Københavns generalforsamling den 8. marts 2018